DISCLAIMER

Disclaimer

  1. In deze Disclaimer wordt verstaan onder:

Gebruik(en): alle denkbare handelingen;
Eigenaar: eigenaar van de webpagina UnitedNews.sr

Gebruiker: u, de gebruiker (bezoeker) van de website;
Content: alle in de website aanwezige inhoud;

  1. Het onderstaande is van toepassing op het Gebruik van unitednews.sr. Door de pagina te Gebruiken stemt Gebruiker in met deze disclaimer.
  2. De Content van UnitedNews.sr is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld; De Eigenaar streeft ernaar dat de informatie in de Content actueel, volledig en feitelijk juist is, doch aanvaardt de Eigenaar geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Gebruiker kan derhalve geen rechten ontlenen aan de Content; Gebruiker accepteert echter dat onjuistheden of onvolledigheden niet volledig uit te sluiten zijn. De Eigenaar is derhalve niet aansprakelijk voor schade die door Gebruiker wordt geleden in geval van eventuele onjuistheden of onvolledigheden. Elk Gebruik van deze informatie blijft derhalve volledig voor rekening en risico van Gebruiker.
  3. De Eigenaar is niet aansprakelijk voor informatie op websites van derden die op enigerlei wijze met de Websites zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van aan de website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar er wordt verwezen. De Eigenaar kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die door Gebruiker is of wordt geleden door of in verband met het gebruik (of de onmogelijkheid daarvan) van deze informatie, op welke wijze ook. De Eigenaar is evenmin aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden die op enigerlei wijze via de Websites worden aangeboden, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot valuta-koersen. De Eigenaar is niet aansprakelijk voor uitingen of adviezen opgenomen in de Content en afkomstig van derden, inclusief maar niet beperkt tot reacties op artikelen, advertenties en overige (commerciële) uitingen opgenomen in de Content van UnitedNews.sr.

 

Intellectuele eigendomsrechten & Databankrechten

De Intellectuele eigendomsrechten op de website en de verschillende elementen van de content, waaronder mede begrepen de teksten, foto’s, woordmerken, beeldmerken, foto’s en de grafische vormgeving van de website, berusten bij UnitedNews.sr, oftewel de Eigenaar van de website, tenzij anders aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UnitedNews.sr/de Eigenaar is het niet toegestaan om, anders dan toegelaten in de Gebruikersovereenkomst, de content te verveelvoudigen of openbaar te maken tenzij dat technisch noodzakelijk is om de website en de content te kunnen raadplegen en gebruiken overeenkomstig de Gebruikersovereenkomst. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten van de Eigenaar.

 

 

De Databankrechten met betrekking tot de vermelde gegevens berusten, tenzij anders aangegeven, bij de Eigenaar van UnitedNews.sr. Het is niet toegestaan om, anders dan in overeenstemming met de Gebruikersovereenkomst, een substantieel of niet-substantieel deel van de gegevens zonder toestemming van de Eigenaar van UnitedNews.sr te (her)gebruiken, op te slaan of op enige andere wijze te exploiteren.

De Eigenaar van UnitedNews.sr behoudt zich het recht voor zich te verzetten tegen het aanbrengen van links naar haar website, in het bijzonder naar andere onderdelen van de website dan de hoofdpagina (deep links) en links waarvan de internetgebruikers de website te zien krijgen in een frame van een andere pagina (framed links).

 

 

Paramaribo, 1 mei 2016