GROVE ONRECHT EN ONRECHTMATIGHEID BIJ GRONDUITGIFTE MINISTERIE VAN RUIMTELIJKE ORDENING GROND EN BOSBEHEER

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Bij het uitgeven van gronden door het ministerie van Ruimtelijke ordening Grond en Bosbeheer is er sprake van onrecht aan burgers en wordt de uitgifte getypeerd als onrechtmatig. Dit is de conclusie van de Rekenkamer van Suriname.

In een speciaal onderzoeksrapport van de kamer wordt het ministerie aangemaand zich te houden aan de wet Grondbeleid en andere decreten. De rekenkamer constateert dat dit ministerie in de praktijk afwijkt van enige wettelijke waarborging. Vrij domeinen worden niet openbaar gemaakt, aanvragen worden niet gepubliceerd, bovendien zijn voor de behandeling van spoedgevallen en concurrente aanvragen geen criteria vastgelegd in wettelijke regelingen. De rekenkamer komt concludeert herhaaldelijk in het rapport dat gronduitgifte niet rechtmatig plaatsvindt. Deze harde conclusie is gebaseerd op het feit dat de het ministerie zich niet houd aan vier wettelijke voorwaarden die te maken hebben met transparantie bij gronduitgifte. De rekenkamer stelt vast dat in het handelen van het ministerie het risico daar is dat de rechtsgelijkheid van aanvragers van domeingrond niet is gewaarborgd. De Kamer heeft namelijk geconstateerd dat er grote achterstanden zijn bij het behandelen van aanvragen en bijwerken van cahiers door de afdeling Grondregistratie van het ministerie.

Verder vertonen de maatregelen van het ministerie om de verwerking van de aanvragen rechtmatig en doelmatig te laten verlopen, leemten. Zo zijn dossiers van onderzochte toewijzingen in de meeste gevallen niet volledig. Stukken die onder andere ontbraken waren, de verzoekschriften, adviezen van de afdeling Grondinspectie en overige adviesinstanties, maar ook aanvraagstrookjes waren niet in de dossiers te vinden. Als er wel iets goeds te noemen is in het rapport is het, het afwijzen van aanvragen. Die worden netjes op gegronde redenen geformuleerd en wordt de aanvrager snel in kennis gesteld van de afwijzing.

De rekenkamer heeft het ministerie van RGB, de ruimte geboden te reageren op de resultaten van het onderzoek. Het ministerie kan zich niet terug vinden in het rapport en vindt dat de uitgifte van gronden wel rechtmatig plaatsvindt. RGB vindt dat enkele aanbevelingen van de kamer zelf overbodig zijn.

De rekenkamer blijft echter ongenaakbaar en laat het volgend citaat in het rapport opnemen, : ‘Behoudens op een enkel punt (opmaken van beschikkingen) ziet de Kamer geen aanleiding om haar conclusies en aanbevelingen te wijzigen. De Kamer verwelkomt de initiatieven van het ministerie om de verschillende fasen in het proces van gronduitgifte te formaliseren. Dat zal zeker meer waarborgen voor een rechtsgelijke behandeling van iedere burger inzake gronduitgifte kunnen opleveren. De Kamer adviseert het ministerie om haar aanbevelingen, die erop gericht zijn om de rechtsgelijkheid naar de burger toe te creëren, over te nemen’.

Het onderzoek van de kamer heeft vorig jaar plaatsgevonden, in de periode maart tot en met augustus. Het doel was controle te doen naar de rechtsgelijkheid en de rechtmatigheid van het toekennen van gronden. De kamer wilde met dit onderzoek natrekken als de opvatting en het gevoel  van rechtsongelijkheid dat in de samenleving heerst bij het uitgeven van gronden wel juist is. Verdeeld in drie groepen heeft de kamer een reeks aanbevelingen in het rapport opgenomen. Het begint met het volledig naleven van de wetten, waarbij RGB verplicht is haar werk transparant naar de burgers te laten zijn, het operationeel maken van de grondkamer, het transparant wegwerken van achterstanden, het maken van aangepaste wetgeving. Hierover vindt de kamer dat er een commissie in het leven geroepen moet worden om de achterstand van 30.000 aanvragen snel op te lossen. De rekenkamer vindt dat er geen sprake mag zijn van het begrip open aanvragen, maar dat een aanvraag normaal en volgens de wettelijke procedures moet plaatsvinden.

UNITEDNEWS