DESKUNDIGEN NOEMEN NCC2024 BELANGRIJK MEETMOMENT

Fotocompilatie: Het Nationaal Compliance Congres 2024 (NCC2024).

Het Nationaal Compliance Congres 2024 (NCC2024) is volgens deskundigen een belangrijk meetmoment voor Suriname.

Op 19 juni jl., de eerste dag van het vier dagen durende evenement, sprak Terence Gonesh bij het NCC Debat van een belangrijk moment om “te weten waar wij staan en welke ontwikkelingen nog voor ons liggen en waaraan we moeten werken”.

Gonesh sprak in de hoedanigheid van directeur van de SuriChange Bank (SCB Bank) en ondervoorzitter van de Surinaamse Bankiers Vereniging (SBV). Hij zat op een lijn met de overige inleiders, te weten macro-econoom Karel Eckhorst, Surinames hoofdonderhandelaar bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF), Chris Valdes, Economic Officer Amerikaanse ambassade, Shakuntala Gangadin-Algoe, ondervoorzitter van de Nationale Anti-Money Laundering Commissie (NAMLAC) en Winston Wilson, Senior Partner TABTO Group.

Het NCC2024 vond plaats onder het thema “Risk Based Approach” en begon vroeg in de ochtend met masterclasses verzorgd door verschillende nationale en internationale deskundigen, die heel goed bezocht waren. Ook de reviews door de deelnemers was overweldigend; zij krijgen de certificaten van deelname, goed voor 2 FIBA of ACAMS CE punten per certificaat.

Gonesh bekeek Compliance vanuit de optiek van de bankiers. Compliance is als vakgebied erg complex en constant aan veranderingen onderhevig. De bankdirecteur noemt het NCC2024 dan ook een goed initiatief van de organisatoren TABTO Group NV en Delta Capita om mensen uit dit vakgebied mee te laten gaan met de (internationale) ontwikkelingen. “Wie niet meegaat met ontwikkelingen, wordt zonder pardon uitgesloten of gesanctioneerd. Dat is de trend in de wereld. De dreiging van blacklisting en greylisting maken die pijnlijk duidelijk”, aldus Gonesh. Het verdient volgens hem een groot compliment dat de organisatoren meerdere jaren instaat zijn geweest om het NCC te organiseren en steeds naar een hoger niveau te brengen.

Eckhorst bracht het wegwerken van risico’s in lijn met een succesvolle uitvoering van het IMF-programma. “Binnen IMF/EFF-programma wordt Compliance benadrukt tegen de achtergrond van goed bestuur, transparantie, verantwoordelijkheid, ownership en het is heel belangrijk om te complyen aan de zaken die zijn afgesproken voor een succesvol verloop van het programma. Maar vooral voor het verankeren van aanpassingen en hervormingen.” Binnen het programma zijn er volgens Eckhorst heel wat zaken die met compliance te maken hebben, vooral wanneer het gaat om de condities die in laatste fase van het traject afgerond moeten worden. De hoofdonderhandelaar noemde onder meer versterking van de anticorruptiewetgeving, financiële transparantie en aanname van de Aanbestedingswet. Hij legde het begrip compliance uit als “het handelen volgens afgesproken standaarden of richtlijnen, die in een raamwerk zijn vervat en meestal gebaseerd zijn op veiligheids- en risicodrempels.”

Volgens Valdes past Compliance in de bredere discussies over ease of doing business in Suriname. Hij noemde compliance een garantie voor transparantie, het tegengaan corruptie, en creëren van een eerlijk veld voor investeerders en handelaren. Valdes benadrukte dat Suriname aan de vooravond van de olie- en gasindustrie staat. Tegen deze achtergrond praat de Amerikaanse ambassade regulier met het Amerikaanse bedrijfsleven om te investeren in Suriname. Men wil echter werken met betrouwbare lokale partners die voldoen aan internationale standaarden zoals compliance. Valdes: “Het is cruciaal dat Surinaamse bedrijven hieraan voldoen. De Amerikaanse ambassade ziet trainingen dan ook als sleutel om die standaarden te bereiken.” De Amerikaanse functionaris onderschrijft het belang van het NCC en beveelt meerdere van zulke activiteiten  sterk aan.

De avond werd aaneen gesproken door Brigitte Wong Tham Soeng, Managing Director van TABTO Group NV, en David Zwarts, Director of Delta Capita Academy. Wong Tham Soeng benadrukte dat er voor NCC 2024 bekende sprekers zijn uitgekozen. Echter gaat het volgens haar niet om de bekendheid, doch om de actualiteit van het onderwerp: Compliance! Zwarts wees erop dat Compliance en het bijbehorende principe van Know Your Customer stormachtig in ontwikkeling is.

Er zijn volgens hem goed opgeleide mensen nodig die weten waarmee ze bezig zijn en het verhaal Risk Based kunnen benaderen. Wong Tham Soeng en Zwarts behandelden gedurende de avond de resultaten van de virtuele enquete. Hieruit is onder meer naar voren gekomen dat alle stemmers een positieve Compliance outlook als een vereiste zien voor de ontwikkeling van de Surinaamse economie, in het bijzonder de olie- en gasindustrie. Daarnaast is de meerderheid van mening dat zonder de volledige implementatie van de 40 aanbevelingen van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) Suriname niet instaat zal zijn de reputatie van het land op het gebied van internationaal zakendoen te verbeteren.

Winston Wilson, Senior Partner van TABTO Group heeft in zijn inleiding het belang van voldoen aan de aanbevelingen en aanname van de 20 bijbehorende wetten, benadrukt. Suriname voldoet momenteel aan slechts 14 van de 40 aanbevelingen. Het is volgens Wilson van groot belang dat alles in het werk wordt gesteld opdat de wetten en aanbevelingen in orde komen en dat een collectieve inspanning met een nationale houding een vereiste is. Het overstijgt het belang van any partij of individu. Hierbij is de inzet van technologie/innovatie middels een Risk Based Approach de oplossing indeze.

Gangadien-Algoe bleef o.a. stilstaan bij het integriteitsplan van de CBvS, dat als doel heeft het financieel beleid en de economie te beschermen tegen de dreiging van money laundering, terrorismefinanciering, proliferatie en anderzijds een beleidsprogramma te ontwikkelen om het AML-regime uit te breiden en versterken.

Compliance Seminar Curacao

Het Nationaal Compliance Congres 2024 is afgesloten op 22 juni jl. met het Compliance Seminar in Curacao, met dank aan gastheer Ruud Hamers van Risk Solutions Caribbean BV. Dhr. mr. Roy Baidjnath Panday heeft virtueel zijn bijdrage geleverd als Keynote spreker, hetgeen heel goed ontvangen is door het publiek. Zijn presentatie was getiteld “Lesson Learned NRA and MEVAL Suriname”, waarbij is stilgestaan bij de stappen die zijn gezet om het AML/CTF systeem van Suriname robuust te krijgen vanuit de uitgevoerde NRA en de MEVAL van de CFATF. Concluderend gaf hij aan dat samenwerking en belangrijke instrument is om vooruitgang te realiseren en dat voor AML/CTF issues het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden hoeft te worden doch dat goed werkende wettelijke regelingen van andere landen, na bijstellingen, toepasselijk gemaakt kunnen worden  voor nationale doeleinden.

Mr. Baidjnath Panday gaf tot slot aan dat het jaarlijks terugkerend Compliance initiatief van TABTO “een prachtige gelegenheid is om actualiteiten te belichten en participanten te empoweren om het nodige te doen om bevuiling van het nationale en internationale financiële transactieverkeer te voorkomen”.

Dankuwel, Grantangi, Masha Danki, Thank You

TABTO Group NV | Delta Capita in Suriname danken alle deelnemers, sponsoren, gasten, sprekers en medewerkers voor hun deelname aan het Nationaal Compliance Congres 2024. Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw bijdrage op welke wijze dan ook en bovenal voor uw geloof, c.q. vertrouwen in ons produkt!

info@tabtogroup.com

Facebook Comments Box