Disclaimer

Algemene Gebruikersvoorwaarden Global Publishing

1. Definities
In deze Gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:
o ‘Webpagina’: de internetsite/webpagina unitednews.sr
o ‘Gebruiksvoorwaarden’: de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden
o ‘Uitgever’: de bevoegde uitgever van de webpagina, in deze Global Publishing
o ‘Uitgaven’: alle uitgaven c.q. publicaties van Global Publishing, in printvorm,
digitaal en alle andere mogelijke vormen waarop Global Publishing ‘Content’ openbaar
maakt. Daar waar in deze Gebruiksvoorwaarden ‘Uitgave(n)’ staat, wordt daaronder
mede verstaan de daarin vervatte ‘Content’.
o ‘Content’: alle tekst, grafische afbeeldingen, foto’s, geluid, muziek, video’s,
audiovisuele combinaties, hyperlinks, interactieve elementen,
computerprogrammatuur, scripts en alle andere materialen die in of door middel van
de ‘Uitgaven’ worden gepubliceerd, dan wel die door een ‘Gebruiker’ gedownload of
geüpload (kunnen) worden, ongeacht of deze van redactionele of commerciële aard
zijn.
o ‘Gebruiker/ u’: de natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt.
o ‘Gebruik(en)’: onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken,
beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren,
bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van
rechtshandelingen.
o ‘Digitale Uitgaven’: onder meer (mobiele) webpagina’s en (mobiele)
applicaties, alsmede overige vormen van digitale publicaties.
o ‘Schade’: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer
verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

2. Toepasbaarheid en reikwijdte
United News (unitednews.sr) is een uitgave c.q. publicatie van Global Publishing. De
onderhavige mededelingen zijn zowel van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik
van deze webpagina, alsook op alle informatie en gegevens die in de vorm van content op
of door middel van deze webpagina worden aangeboden.
Door deze webpagina of overige Uitgaven te gebruiken, verklaart de Gebruiker kennis te
hebben genomen van en akkoord te gaan met de onderhavige Gebruiksvoorwaarden.

3. Informatie, aansprakelijkheid, vrijwaring
1. De gegevens op deze webpagina worden alleen beschikbaar gesteld met als doel het
verstrekken van informatie.
2. De uitgever spant zich er voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te
actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht kan geen garantie worden
gegeven of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of
omissies.
3. De gegevens op deze webpagina kunnen niet worden gezien als een aanbod of een
professioneel advies. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan
wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en

informatie ontleend aan deze webpagina, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door
virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is
toegestaan bij wet en rechtspraak.
4. Indien in de content een bewering, mening, dan wel een mededeling vermeld staat of
anderszins is verwerkt, dan kan dat een mening zijn van de auteur of een derde partij. Dit
hoeft niet per definitie de mening van de uitgever te zijn.
5. De uitgever kan er niet voor instaan dat de informatie die op de webpagina wordt
gepubliceerd, aansluit bij het doel waarvoor deze informatie door een bezoeker wordt
gebruikt.
6. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk
bevindt, zonder enige (impliciete) garantie, toezegging, vrijwaring of waarborg ten aanzien
van hun volledigheid, deugdelijkheid, gerechtigdheid tot (eigendoms)rechten, een
voldoende kwaliteit en niet-inbreuk op rechten van derden. De inhoud is voor particulier
gebruik bedoeld.
7. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en
voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met
de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
8. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst
moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De
uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
9. De uitgever is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde
bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
10. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan dan
wel de content, kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy,
publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent
verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
11. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de
webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn
aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de
webpagina monitoren.
12. Uitgever is evenmin aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van
elektronische berichten, inclusief – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van het niet
of verlaat aankomen van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie daarvan
door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten
en het overbrengen van virussen.
13. Gebruiker zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders,
handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van
gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten
voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of
gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling
dan ook of de rechten van derden.

4. Gerelateerde internetsites
Deze webpagina kan links bevatten naar andere webpagina’s, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van de uitgever. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door de uitgever.
Uitgever is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud, dan wel specifieke gegevens of informatie, van webpagina’s die een link hebben opgenomen naar deze webpagina of waarvan een link op deze webpagina is opgenomen.

5. Gebruik van informatie en gegevens
1. Het is gebruikers toegestaan de informatie en gegevens van deze webpagina met
bronvermelding over te nemen voor eigen gebruik door deze te kopiëren, uit te printen of
op te slaan. Het is niet toegestaan de verstrekte informatie en gegevens evenals de
ontwerpen, symbolen en overige content van de uitgever te gebruiken voor doeleinden
waarvoor het ongepast is, of in gevallen waarin de kans bestaat dat er misverstanden over
de oorsprong kunnen ontstaan, dan wel in gevallen waarin men doet voorkomen dat het
door uitgever is geautoriseerd.
2. De auteursrechten van al het fotomateriaal op de webpagina komen toe aan de
fotografen. Toestemming voor elk gebruik van fotomateriaal op de site kan worden
verkregen via de uitgever dan wel de fotografen.
3. Elk ander gebruik van deze webpagina zoals commercieel gebruik, reproductie van
multimedia-informatie (geluid, beelden, software) c.q. de content op deze site of het
gebruiken van (een deel van) deze webpagina van uitgever op een andere webpagina, is
verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.
4. Waar wij zelf teksten van derden gebruiken, behouden we ons het recht voor om, tenzij
anders overeengekomen met de auteur, ingezonden materiaal in te korten en aan te
passen. Dit geldt zowel voor teksten, als eventueel audio- en videomateriaal dat op deze
website wordt gebruikt.
5. Naast auteursrechthebbende zijn wij ook producent van een databank die op onze
webpagina te vinden is, te weten onze Business Directory. Daar mag vanzelfsprekend
normaal gebruik van worden gemaakt, maar zonder onze voorafgaande toestemming is het
niet toegestaan een hele of een substantieel deel van een databank op te vragen of her te

gebruiken. Ook het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van niet-substantiële delen van een databank is niet toegestaan als dat in strijd is met de normale exploitatie van die databank of ons schade toebrengt.

6. Diversiviteit
De uitgever maakt dagelijks tientallen journalistieke keuzes met betrekking tot hetgeen
waar aandacht aan besteed wordt. Voor de uitgever is het belangrijk om stereotypering te
vermijden, en recht te doen aan de verschillen die er zijn in onze samenleving. Vanuit dit
concept worden cases dan ook belicht vanuit meerdere optieken.
Onze ambitie is dat we onszelf blijven(d) verbeteren. Wij evalueren regelmatig en luisteren
naar ons publiek. Indien u vragen heeft over deze verklaring ten aanzien van het gebruik
van de informatie en de gegevens op deze webpagina, kunt u contact opnemen met de
uitgever.

Facebook Comments Box