SOCIAAL AKKOORD NIET ZALIG MAKEND. TRIPARTIET OVERLEG MET PERMANENT KARAKTER

Foto: Bestuurslid Dayanand Dwarka van C-47

Het Sociaal akkoord dat tussen de regering en haar sociale partners, het bedrijfsleven en de vakbeweging is overeengekomen is lang niet voldoende om de maatschappelijke problemen waarmee de werkende klasse wordt geconfronteerd effectief te verhelpen.

Op 23 december is een overlegorgaan in het leven geroepen tussen de sociale partners om verder gemaakte afspraken te concretiseren. Bestuurslid Dayanand Dwarka van C-47 wijst er op dat voordat het akkoord tot stand is gekomen de regering op basis van haar eigen verantwoordelijkheid zeer verregaande maatregelen heeft getroffen die hun weerslag hebben gehad op de koopkracht van de werkende klasse.

Het afgelopen jaar is overigens afgesloten met een inflatie van 60 procent, wat betekent dat de koopkracht van de werkende klasse met dat percentage is verdamp. Daarnaast is de wisselkoers voor de US-dollar losgelaten en is die gegaan naar het niveau van rond de SRD 21 en zijn verschillende subsidies afgebouwd, wat heeft doorgewerkt op de prijzen van goederen en diensten. We begrijpen dat we te maken hebben met de naweeën van een beleid van de afgelopen periode die het noodzakelijk maken om maatregelen te treffen om de economie van het land gezond te maken, maar die hebben verregaande negatieve gevolgen gehad voor de werkende klasse”, zegt Dwarka. De armoede waarvan nu sprake is, als gevolg van die maatregelen moet dan ook worden opgevangen. Omdat de vakbeweging hun verantwoordelijkheden niet uit de weg gaat is ingestemd met het sociaal akkoord.

“Wanneer wij gevraagd worden onze bijdrage te leveren dan gaan we dat niet uit de weg. Echter is overleg geen eenrichtingsverkeer en zal het van alle kanten moeten komen. C-47 heeft dit vooraf ook goed besproken met haar lidbonden die ook hun goedkeuring aan het akkoord hebben gegeven. Nu met het overlegorgaan is het zaak dat het niet niets slechts gaat om een akkoord, maar om tripartiet overleg. “En dat is niet gelimiteerd. Behalve wat concreet is opgenomen moeten ook andere kwesties die van belang zijn voor de samenleving bespreekbaar gemaakt kunnen worden in het overleg”, zegt Dwarka.

Voorzitter Robby Berenstein wijst er op dat waar president Chandrikapersad in zijn nieuwjaarsrede heeft aangekondigd dat dit jaar een goed jaar zal worden, hij niet er bij heeft gezegd dat er dit jaar ng meer belastende zware maatregelen getroffen gaan worden; met name bij de nutsbedrijven.

“Wij vinden dat ls de samenleving eerlijk wilt informeren, begin dat ook direct te zeggen en laat het niet komen als een donderslag bij heldere hemel. We zijn niet apriorie tegen die maatregelen en kennen de behoefte, maar wat we wel verwachten is meer beleid”,  Berenstein zegt dat niet langer geaccepteerd kan worden dat er verspilling plaatsvindt bij onder andere de Energie Bedrijven Suriname. Het gaat volgens hem niet slechts om de maatregelen van het IMF, maar vooral om transparant en goed beleid. De regering zal niet langer maar zaken moeten bedenken, maar die in overleg met de sociale partners moeten worden doorgesproken; ook al zou het gaan om het energiebeleid, waterleiding, gas, en andere diensten. Wij moeten niet slechts gezien worden als de samenleving die ervoor moet betalen”, zegt de C-47 voorman. Hij en Dwarka benadrukken dat overleg naast het akkoord enorm belangrijk is.

Volgens Dwarka is verder overleg erg noodzakelijk zoals is beloofd door de regering. Er zijn veel te veel kwesties die besproken moeten worden en niet in details konden worden opgenomen in het sociaal akkoord. Uit de vele kwesties is nu een selectie gemaakt van , de belastingen, de koopkrachtversterking, het sociaalvangnet, het prijsbeleid en ondernemerschap en werkgelegenheid. Voor wat betreft de belastingen is nu al duidelijk dat de eerste afspraken nu in uitvoering zijn. In het parlement zijn er enkele wetmatige veranderingen geweest en is het, het streven om deze maand nog de belasting verlichtende maatregelen door te voeren, als eerste stap voor verlichting van de belasting druk. In juli zal ook nog de belasting toegevoegde waarde worden ingevoerd. In overleg orgaan is nu vastgesteld dat er een loonronde moet komen voor ambtenaren en met hen gelijkgestelden. Ook voor niet ambtenaren moeten er aanpassingen komen.
Voor wat betreft het sociaalvangnet zijn in het akkoord afspraken gemaakt om sociale uitkeringen te verhogen. Dwarka zegt dat een van de belangrijkste zaken van het overleg is, om ervoor te waken en te zorgen dat de gemaakte afspraken in het akkoord ook werkelijk worden uitgevoerd. C-47 vindt het dan ook spijtig dat een belangrijke afspraak in het akkoord, namelijk dat per 1 januari er een nieuw minimum loon zou zijn, nog niet is nagekomen.

Als het gaat om het prijsbeleid zegt Dwarka dat de algemene opvatting in de samenleving is dat de consument wordt overvraagd en er geen transparant prijsbeleid wordt gevoerd door de regering. “Wij willen dat er bescherming komt in een duidelijk beleid”, zegt de C-47 topper. Voor de vakcentrale gaat het niet slechts om de prijzen in de winkels maar ook voor dienstverlening, zoals de gezondheidszorg. Hij merkt op dat op dit moment de tarieven voor radiologische behandelingen niet meer betaald kunnen worden door het Staatsziekenfonds en de verzekerden dat contant moeten opbrengen. Gezondheidszorg staat dan ook hoog aangeschreven in het tripartiet overleg. Bij ondernemerschap en werkgelegenheid, zal gekeken worden naar het verlies van banen en de uitdagingen waarvoor ondernemers hebben gestaan. Daarnaast hebben zich veel nieuwe arbeidskrachten zich aangediend op de arbeidsmarkt. De overheid kan volgens Dwarka niet oneindig de rol blijven vervullen als grootste werkgever, maar moeten die arbeidsplaatsen gecreëerd worden en met name in de productiesectoren. “De regering heeft wel de belangrijke rol die situatie te creëren”, zegt Dwarka.

UNITEDNEWS|WILFRED LEEUWIN

 

Facebook Comments Box