OVERZICHT PRESTATIES REGERING SANTOKHI-BRUNSWIJK JULI 2020 TOT EN MET DECEMBER 2020

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

De regering Santokhi-Brunswijk trad op 16 juli 2020, een maand eerder dan normaal aan de macht. Vanaf dag 1 heeft het kabinet niets aan het toeval overgelaten om het land dat de afgelopen jaren door mismanagement van de vorige machthebbers, in rustig vaarwater te krijgen. Met opgeheven hoofd en de borst vooruit en met de bijdrage van diverse actoren in de samenleving, is geen seconde gerust om Suriname wederom op het juiste spoor te krijgen. Dit temidden van een heersende COVID-19 pandemie. De uitdagingen zijn veel maar binnen vijf maanden tijd heeft de regering toch veel kunnen realiseren. Hier een overzicht van prestaties:

JULI:

– De regering maakt een goede start door een teambuilding sessie te houden zodat het regeerteam goed geïnformeerd werd over bestuur, beleid en organisatie. Hierna startten de verschillende ministers met de kennismakingsronden op de diverse departementen.

– Het staatshoofd startte met consultatierondes met diverse kopstukken uit de samenleving. Daarbij zijn duidelijke werkafspraken gemaakt.

AUGUSTUS

– De Presidentiële Commissie “Toetsing Rechtspositionele Aangelegenheden” is geïnstalleerd. De taak van deze commissie is het adviseren van de President omtrent het gezond maken van het landsdienarenapparaat. Ook de vele indiensttredingen en benoemingen in de recente periode, zullen nader worden bekeken. Deze zaken drukken zwaar op het budget van de overheid en dat kan de Staat zich op dit moment niet permitteren. Bovendien zorgt dit voor een gevoel van ontevredenheid in de samenleving.

– Ter uitvoering van de anti-corruptiewet moet de presidentiele commissie Anti Corruptiewet een inventarisatie maken van alle uitvoeringsbesluiten en nagaan welke mechanismen gereed moeten zijn voor de bemensing en effectuering van de Anti-corruptie commissie. Hiernaast heeft de commissie tot taak het voorbereiden van alle concept uitvoeringsbesluiten in overleg met overige stakeholders, ter aanbieding aan de President van de Republiek Suriname.

– President Chandrikapersad Santokhi heeft de Commissie Oneigenlijke Gebruik Publieke Goederen geïnstalleerd. Deze commissie heeft onder meer als taak een inventarisatie te plegen van de aangetroffen situatie bij de machtsoverdracht. Er moet een inventarisatie komen van de aangekochte goederen ten behoeve van de Staat en of semi- overheidsinstellingen en of parastatale ondernemingen alsmede het gebruik en de fysieke aanwezigheid van goederen.

– De Raad van Ministers (RvM) heeft in de afgelopen drie raadsvergaderingen waarin zij bijeen is gekomen, toestemming gegeven aan de regering om diverse raden bij staatsbedrijven te wijzigen. Zo liet vicepresident Ronnie Brunswijk weten tijdens de regeringspersconferentie op maandag 3 augustus 2020. Het gaat om de raden van onder meer MI-GLIS, SPSB, SLM, Grassalco, SWM, EBS, Telesur en SZF. Er is nieuwe onderraad toegevoegd, te weten: “de onderraad voor ondernemerschap en werkgelegenheid”.

– De samenwerking tussen Suriname en Guyana wordt opgetrokken naar het hoogste niveau, namelijk dat van de twee presidenten. Dit is het resultaat van het bezoek van president Santokhi aan de coöperatieve reupbliek Guyana. De behoefte om op een aantal gebieden samen te werken werd daarbij benadrukt.

– De regering ontvangt de vakbeweging. Deze betekenisvolle consultaties zijn een voortzetting van de eerder gehouden hearings. Het regeringsteam Santokhi/Brunswijk is ervan overtuigd om realistisch beleid te kunnen formuleren en een effectieve uitvoering te garanderen, het belangrijk is te luisteren naar de samenleving.

– De president installeert het Project Managementteam. Dit team zal lopende grote en middelgrote infrastructurele projecten in kaart moeten brengen en de regering aanbevelingen moeten doen over de status van deze projecten en hoe met ze om te gaan.

– President Chandrikapersad Santokhi heeft toestemming gegeven voor de voortzetting van de markt te Lelydorp. De president vindt het van eminent belang dat dwars door de COVID-19 situatie de voedselvoorziening en inkomstenwerving gegarandeerd blijven.

– President Chandrikapersad Santokhi kondigt maatregelen aan die uiteindelijk moeten resulteren in het gezond maken van de totale situatie in Suriname. Over de gehele linie treft de regering maatregelen om te bezuinigen op de overheidsuitgaven. Het pakket aan maatregelen moet onder meer de wisselkoers stabiliseren en de koopkracht versterken.

– Een handelsmissie, het vrijgeven van opgeschorte Verdragsmiddelen, samenwerking bij klimaat en bosbeheer; Nederland en Suriname blazen hun onderlinge relatie op allerlei manieren nieuw leven in.  Dat bleek op dinsdag 25 augustus 2020 bij overleg tussen minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking en de Nederlandse minister Sigrid Kaag voor Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel.

SEPTEMBER

– Met de installatie van de werkgroep Inventarisatie en Advies Ontplofbare en Gevaarlijke Stoffen heeft de regering-Santokhi de eerste stappen gezet tot onderzoek naar de voorkomens, de soort en opslag van gevaarlijke stoffen, chemicaliën en ontplofbare middelen in Suriname.

– Het project “Vernieuwen van de riolering van de Zwartenhovenbrugstraat”, dat minder dan drie jaar terug gestart is, is opgeleverd op maandag 14 september 2020. De oplevering van dit rioleringssysteem is enorm belangrijk, gezien de deze weg jarenlang in slechte staat verkeerde.

– De nieuwe Staatsraad met als zittingsperiode 2020 tot 2025 is een feit. In de Staatsraad nemen onder andere vertegenwoordigers van al de fracties uit het parlement, werknemersorganisaties en bedrijfsleven zitting.

– De Sociaal Economische Raad wordt geïnstalleerd. SER is een platform en instrument voor de regering om binnen haar beleid de verschillende inzichten en perspectieven van de werknemers, ondernemers, wetenschappers en deskundigen mee te nemen in het regeringsbeleid en de realisatie van ontwikkelingsdoelen.

– Het economisch herstelprogramma wordt door minister Arman Achaibersing van Financiën en Planning overhandigd aan president Santokhi. Deze nota beschrijft de eerste noodzakelijke maatregelen om uit de precaire sociaal-economische situatie te geraken met inachtneming van de gevolgen van de COVID-19 pandemie.

– Door de komst van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, is de relatie met Suriname verder verstevigd. Suriname en de VS zullen het langdurige partnerschap voortzetten door samen te werken op een aantal gebieden zoals handel en investeringen, justitie en politie en de politieke samenwerking.

– De regering onder leiding van president Santokhi voert overleg met de directies van de staatsbedrijven. Daarbij is er verslag gedaan van de aangetroffen financiële situatie. Besloten is dat het toezicht op de bedrijven zal worden verscherpt. Er zal periodiek en intensief overleg plaatsvinden met de raden van commissarissen. Zwaarwichtige beslissingen zullen voortaan met de president en regering worden afgestemd. Subsidies zullen worden afgebouwd. Het doel is de bedrijven efficiënt en winstgevend te maken.

– President Santokhi en vice president Brunswijk startten bezoeken aan de districten. Het doel van deze ontmoetingen is om de noden en grieven van de districtsbevolking zelf aan te horen. Het staatshoofd liet weten dat de regering niet alleen bezig is met de crisisbeheersing, maar dat de bevolking zich ook gereed moet maken voor het uitvoeren van projecten om ontwikkeling te brengen.

– President Chandrikapersad Santokhi heeft ter regulering van het grondbeleid een commissie geïnstalleerd. De commissie Grondconversie en herziening grondbeleid is benoemd op 26 september 2020 voor een periode van 6 maanden. Belangrijke zaken waarover de commissie zich zal buigen zijn grondconversie en het integraal evalueren van het grondbeleid.

– President Chandrikapersad Santokhi heeft de Commissie Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren geïnstalleerd. Deze presidentiële commissie zal zich bezighouden met de evaluatie van de valutawet, welke is goedgekeurd in het parlement op 23 maart 2020.

– Het staatshoofd installeert het Onafhankelijk Kiesbureau. Het OKB zal een belangrijke instelling blijven die grondig toezicht zal houden op een richtig verloop van de verkiezingen en daarmee een van zijn belangrijke taken vervullen om de kiezers te beschermen.

– Op jaarbasis heeft de regering ruim 710 miljoen SRD voor de allerarmsten uitgetrokken. Deze nodige steun komt de groep toe in deze periode van de economische crisis waarmee Suriname te kampen heeft. De AOV en AKB gelden en financiële bijstand zijn verhoogd. Voor voedselpakketten is ook een wezenlijk bedrag uitgetrokken.

– Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, SoZaVo, heeft een traject ingezet om te komen tot een duurzaam sociaal vangnet. Hiervoor vindt er een screening plaats van de database van hulpbehoevenden.

– De situatie van Suriname ziet er beter uit dan 3 maanden daarvoor. Ministeries hebben een stop gezet aan geldverspilling. Verder zijn corruptief uitgegeven gronden of verkavelingen, zoals die van Cultuurtuin stopgezet of teruggedraaid. Er vindt opschoning plaats van spookambtenaren op ministeries en aan het onrechtmatige gebruik van auto’s, is een halt toegeroepen. Lonen en andere essentiële zaken zijn op tijd betaald door prudent beleid. Dit kwam tijdens de jaarrede naar voren.

– Er komt binnen het Openbaar Ministerie een Anti Corruptie Unit.

OKTOBER

– Onder strenge COVID 19 protocollen start het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur het nieuwe schooljaar. Ouders en leerlingen zijn opgelucht dat de schooldeuren weer open zijn.

– In het kader van de ordening van de goudsector heeft een delegatie van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen een veldbezoek gebracht aan het district Brokopondo, te Brokopondo Centrum. Het bezoek is afgelegd om na te gaan, als de goudzoekers de mijnen nabij de hulpdammen van de Afobaka waterkrachtcentrale conform de gemaakte afspraken hebben verlaten alsook de doelgroep te informeren over het te voeren mijnbouwbeleid.

– Bewoners van Perica in Marowijne worden op het elektriciteitsnet aangesloten.

– Minister Silvano Tjong Ahin roept de internationale gemeenschap op, ambitieuzer te zijn tegen biodiversiteitsverlies. De bewindsman committeert zich persoonlijk om op duurzame om te gaan met de biodiversiteit van Suriname.

– De presidentiële commissie Diasporakapitaal en Diasporabank, die bestaat uit 7 leden, is geïnstalleerd. De commissie gaat flink onderzoek doen naar mogelijkheden hoe diasporakapitaal voor de Republiek Suriname naar binnen te krijgen. Suriname krijgt al heel wat ondersteuning op het gebied van kapitaal en producten van de diaspora in Nederland.

– De in 2018 door het parlement aangenomen en in januari 2019 afgekondigde Wet Rij- en Voertuigenbelasting, wordt onder de loep genomen. Hiertoe heeft president Chandrikapersad Santokhi op dinsdag 13 oktober 2020 de presidentiële werkgroep “Aanpassing Wet Evaluatie Rij- en Voertuigenbelasting” geïnstalleerd. Deze commissie zal het proces van evaluatie en herziening van de wet opstarten en waar nodig aanpassingen plegen.

– De nieuwe Deviezencommissie is geïnstalleerd. Deze moet zo snel mogelijk aan het werk. Het beleid van de regering is erop gericht om deviezen te genereren en zuinig om te gaan met onze valutavoorraad. Het voorgaande zei vicepresident Ronnie Brunswijk onder meer bij de installatie van de nieuwe werkgroep.

– De ministers Albert Ramdin en Armand Achaibersing van respectievelijk Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking en Financiën en Planning hebben tijdens hun recente dienstreis, vruchtbare gesprekken gevoerd in Parijs, Frankrijk en Den Haag, Nederland. Onder meer is gesproken met de Paris Club, een grote financieringsclub die de ondersteuning heeft toegezegd om het traject van bilaterale lening te ondersteunen.

– Doordat de regering een prudent financieel beleid heeft gevoerd was al duidelijk dat in september van dit jaar de lonen zijn uitbetaald zonder geld te lenen. Dit is ook het geval geweest voor de maand oktober waar de ambtenaren al over beschikken. Het goede beleid zal worden voortgezet waarbij duidelijk zal zijn dat de salarissen van de komende maanden ook zonder leningen uitbetaald zullen worden.

– Tijdens een onderhoud tussen de regering en de verschillende crediteuren is gevraagd om een ‘stand still’. Dit is niets anders dan een periode waarbij er intensief gesproken wordt om tot een vergelijk te komen met betrekking tot het aflossen van de schulden.

– Het ministerie van Binnenlandse Zaken voert maatregelen door om de dienstverlening bij de diverse kantoren te verbeteren. Burgers hoeven niet meer in de zon en regen te staan en worden zaken sneller afgehandeld. Ook de communicatie naar de belanghebbenden is aangepakt.

– Het ministerie van Binnenlandse Zaken start een project waarbij landsdienaren met een onduidelijke status zich moeten laten registreren met als doel duidelijkheid te brengen in hun rechtspositie.

NOVEMBER

– Om de totale samenleving tegemoet te komen kent de regering de Srefidensi en de kerstbonus toe. Het gaat om een bedrag van respectievelijk SRD 300 voor de maand november en december. Deze uitkering is bedoeld om het volk dat het de afgelopen periode financieel moeilijk heeft gehad, tegemoet te komen.

– Suriname en Guyana onderstrepen de goede onderlinge relatie. De presidenten Chandrikapersad Santokhi en Irfaan Ali spreken af om op een aantal gebieden zaken verder uit te werken.

– De Republiek Suriname is er vandaag in geslaagd om het nodige percentage van stemmen van obligatiehouders te verkrijgen voor uitstel van betaling.  Het verzoek hiervoor werd op 13 november ingediend. Obligatiehouders hebben ingestemd met uitstel van betaling voor in totaal US $ 48 miljoen aan hoofdsom- en rentebetalingen die verschuldigd zijn uit hoofde van de 2023 en 2026 obligaties gedurende de periode van 26 oktober 2020.

– De gesprekken die gevoerd zijn tussen de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, en de Surinaamse regering kunnen als goed bestempeld worden. In het kader van de samenwerking zijn op ambtelijk niveau reeds gesprekken gevoerd over zaken zoals economische samenwerking, landbouw, justitie en de strijd tegen georganiseerde criminaliteit.

– Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft in haar onderwijsvernieuwing een start gemaakt met de training van haar korps aan inspecteurs. Een van de vernieuwde taken van het inspectieteam is om een juist beeld te krijgen over het onderwijs en het monitoren van de kwaliteiten in onze onderwijsvernieuwing en onderwijsverbetering.

– Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft op vrijdag 6 november 2020 de aandelen van het Belgische bedrijf Fruit Farm Group BV (UNIVEG) in FAI overgenomen middels het tekenen van een overeenkomst daartoe. Het Belgische Managementteam was begin dit jaar uit Suriname vertrokken met achterlating van alles inclusief de arbeiders en een schuld van 15 miljoen Amerikaanse dollars.

– Om de achteruitgang in de agrarische sector een halt toe te roepen en deze om te buigen in positieve richting heeft de regering besloten deze sector te ontzien van betaling van de extra verhoging van de governmenttake van 1 SRD/liter.

DECEMBER

– Minister Albert Ramdin van BIBIS reist de VS af om gesprekken te voeren met onder andere de politieke relatie, economische samenwerking en veiligheid. Hiernaast zal ook gesproken worden met internationale organisaties in Washington DC. De minister heeft onder andere ontmoetingen met Exxon Mobile, de IDB-president, State Departement, de secretaris-generaal en de assistent secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten.

– Bij mandaat van enkele ministeries is een cluster team voor de controle en handhaving van COVID-19 geïnstalleerd. Het doel is dat er met gespecialiseerde eenheden gezamenlijke inspecties zullen worden uitgevoerd om verdere verspreiding te beperken binnen de horecasector. Dit team is ingesteld om effectief en efficiënt te werk te gaan bij het uitvoeren van de inspecties.

– De voorraad NH4NO3 (ammoniumnitraat) van Newmont Suriname die was opgeslagen in de loods van Haukes NV aan de Uraniumstraat, in het resort Flora, is in zijn geheel overgebracht naar een veilige locatie buiten Paramaribo. Dit onder toeziend oog en begeleiding van het ministerie van Defensie. Hiermee is een belofte nagekomen welke Minister Krishnakoemarie Mathoera in augustus dit jaar heeft gemaakt met vertegenwoordigers van de bezorgde buurtbewoners te Flora en Tammenga.

– Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie geeft het startsein voor enkele COVID 10 Quick Response Units. Dit team zal erop moeten toezien dat de COVID-19 maatregelen door de samenleving worden nageleefd.

– Op het sociale vlak demonstreert vice president Ronny Brunswijk een goed hart te hebben. Diverse groepen hebben aangeklopt bij de bewindsman voor hulp. De vp heeft alles in zijn vermogen gedaan om de nood van deze burgers te lenigen. Denk maar aan de mens met een beperking, vliegtickets voor studenten en financiële steun bij begrafenissen.

– Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft op dinsdag 8 december een evaluatie moment en een presentatie gehouden over de verschillende vernieuwingen binnen het onderwijs. De bedoeling van deze meeting is om de problemen uit het veld in kaart te brengen en die mee te nemen in het proces van de onderwijsvernieuwingen.

– Minister Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) heeft samen met minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) een oppervlaktewaterzuiveringsinstallatie in gebruik genomen. Beide ministeries maken er melding van dat deze installatie ervoor zorgdraagt dat de gemeenschap in het Boven-Saramacca gebied nu over schoon en veilig drinkwater beschikt.

– Minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme een open sky overeenkomst is ondertekend met Guyana. De bewindsman geeft aan dat deze overeenkomst een meerwaarde zal hebben voor de luchtvaartsector, de toerismesector en de economie van beide landen.

– Het ministerie van Volksgezondheid houdt de COVID 19 situatie scherp in de gaten. De ontwikkelingen nationaal en internationaal worden in de beleidsvorming meegenomen. Een aantal protocollen voor diverse sectoren zijn in de afgelopen maanden geformuleerd en beschikbaar gesteld aan belanghebbenden. Dit alles wordt gedaan om de veiligheid van de burgers te waarborgen. Het zorgpersoneel heeft in dat kader een financiële vergoeding gehad als waardering voor zijn inzet.

– First Lady Mellisa Santokhi – Seenachery heeft donaties gedaan aan een aantal sociale instellingen in stad een district. De donaties bestonden uit geldbedragen, voedselpakketten, rolstoelen en tablets.

– Met een druk op de knop door president Santokhi en vice president Brunswijk krijgen ruim 200 huishoudens van Moengo Tapoe de beschikking over elektriciteit. Er is een project in voorbereiding met India waarbij 20.000 huishoudens in het binnenland voorzien zullen worden van zonne-energie.

PERSBERICHT|CDS