RING HARBOUR: BUILD THE CITY OF THE FUTURE TODAY!

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Voiced by Amazon Polly

De recente off shore olie- en gasvondsten bieden verdere perspectieven voor de ontwikkeling en daarmede de vooruitgang en modernisering van ons land Suriname. Wij moeten ons realiseren dat de wereld naar Suriname komt!

Deze globalisering stimuleert ons conform de internationale standaarden te handelen. Tegelijkertijd biedt dit kansen voor Suriname zich als gelijkwaardige businesspartner te profileren én om onze economische positie als land met de juiste visie te versterken.

Alle reden voor de projectontwikkelaar Terzol Vastgoed NV om in september 2020 te starten met de voorbereidingen voor de bouw van RING HARBOUR, ‘de stad van de toekomst’ met een haven van wereldklasse. De bedoeling is de ‘RING HARBOUR EXPERIENCE!’ te creëren; waar residentiële, commerciële, educatieve, medische, entertainment- en lifestyle-opportunities met internationale allure worden beleefd!

RING HARBOUR (www.ringharbour.com) heeft een uitstekende locatie verbonden met hoofdwegen die onder andere  leiden naar Paramaribo-Noord alsook het Centrum (via Charlesburg) en Kwatta (via Bennies Park). RING HARBOUR beslaat het totaal gebied van 115 ha; dit betekent dat 1.150.000 m2 worden ontwikkeld vanaf de Ringweg-Noord tot aan de Atlantische Oceaan. Teneinde RING HARBOUR op succesvolle wijze te ontwikkelen is er sprake van een meerjaren ontwikkelingsplan. De in het najaar van 2020 gestarte eerste fase bestaat uit onderzoek, planvorming en grondontwikkeling van de eerste 35 ha te beginnen aan de Ringweg-Noord. 

RING HARBOUR – CITY (35 ha)

RING HARBOUR CITY, de katalysator voor groei, de plek die de cultuur, de energie en de Amazone-experience van Suriname versmelt met internationale best practices. Deze unieke stad, omgeven door een prachtige ambiance, wordt gebouwd op duurzame waarden met toekomstbestendige infrastructuur, modern architectural design en beoogt comfort te bieden.  

RING HARBOUR CITY (35 ha) bestaat uit een drietal gebieden met verschillende doeleinden, te weten:

  • Commercieel district (8 ha)

Het commercieel district van RING HARBOUR CITY heeft een breed aanbod van grote kavels, die zijn aangesloten op de Ringweg-Noord en grenzend aan de RING HARBOUR meren. Hiermee wordt een uitstekende manier geboden om een ​​moderne  zakelijke levensstijl te combineren met een natuurlijke omgeving bestaande uit prachtige parken en waterpartijen. De kavels zijn bestemd voor hoogwaardige kantoorgebouwen, business-, conferentie- en winkelcentra, een universitaire satellietcampus en diverse indoor en outdoor vrijetijdsactiviteiten. Dit gebied is een toplocatie om zaken te doen!

  • Residentieel district (20 ha)

RING HARBOUR CITY zal 20 ha van het meest exclusieve residentiële vastgoed van het land bevatten waarbij privacy, veiligheid en mondaine levensstijl centraal staan. Dit woongebied is aantrekkelijk vanwege de locatie, voorzieningen en gering aantal kavels. Denk aan markante villa’s, woonboten en luxe flatgebouwen met uitzicht op het meer. Dit is een plek waar kopers niet alleen een huis kopen, maar óók een levensstijl!

 

  • Marina Park (7 ha)

RING HARBOUR CITY beschikt over een 7 ha grote Marina Park met ligplaatsen voor jachten en kleine boten. De waterwegen binnen de stad maken het voor deze vaartuigen mogelijk om vanuit de Atlantische Oceaan de jachthaven binnen te varen. Marina Park wordt een enerverend en hypermodern gemeenschaps- en zeilcentrum. Van de moderne architectuur tot een breed aanbod van recreatie en faciliteiten op zowel land als meren, wordt het park een fenomenaal centrum voor plezier, familie en gemeenschap voor mensen van alle leeftijden.

RING HARBOUR – PORT (50 ha)

Aan de kustzijde van RING HARBOUR is 50 ha gereserveerd voor de bouw van een industrieel havencomplex van wereldklasse.                                                                                      

Nieuw tijdperk, nieuwe kansen                                                                    

Suriname als groenste land ter wereld met een groot scala aan natuurlijke hulpbronnen en geringe bevolking heeft anno 2021, gelet op de bestaande potentie, vele mogelijkheden om optimaal tot zijn recht te komen. Het ligt binnen het bereik van ons land om een ‘wereldspeler’ te worden in het aanbieden van de benodigde diensten om de Gold, Oil & Gas Industries in de regio op adequate wijze te kunnen bedienen. Geconcludeerd kan worden dat middels RING HARBOUR en haar moderne diensten een toplocatie wordt aangeboden, die kan faciliteren in de genoemde transitie. Dit betekent eveneens dat inkomsten voor ons land kunnen worden gegenereerd en een bijdrage wordt geleverd aan de sociaal-economische ontwikkeling van ons land.

In internationaal opzicht impliceert het dat bedrijven niet behoeven uit te wijken naar verder – in de regio – gelegen havenfaciliteiten zoals Trinidad en Tobago, maar dat Suriname zelf zal kunnen voorzien in deze behoeften.

Op de website van Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) m.b.t. data van Suriname over 2017 (https://eiti.org/suriname) blijkt dat de economie van ons land wordt gedomineerd door de winningsindustrie: olie en goud zijn goed voor ongeveer 85% van de export van het land en 27% van de overheidsinkomsten. Dit wil zeggen dat met de laatstelijk gevonden olievondsten het essentieel is om in deze sectoren te investeren. Suriname was in het jaar 2020  – na Rusland – de plek met de meeste olie- en gasvondsten in de wereld.

Tevens is het belangrijk om Suriname aantrekkelijk te maken voor onze jonge mensen. Jonge mensen hebben hiervoor wel een positief toekomstperspectief nodig om het arsenaal van mogelijkheden en kansen te kunnen waarnemen, verzilveren en optimaal benutten. Kortom: RING HARBOUR als de “City within a City” waarbij de voorzieningen en activiteiten zijn geconcentreerd in een uitstekende centraal gelegen locatie en wonen, werken, spelen in en bezoeken hiervan tot een unieke RING HARBOUR EXPERIENCE leidt dat zich onderscheidt van andere steden. Te midden van deze brandpunt van activiteiten zullen de goede elementen van andere steden in de wereld worden overgenomen en onze eigen unieke identiteit verder worden ontwikkeld!

Meerwaarde RING HARBOUR

Door de bouw van deze unieke wereldstad met een haven van wereldklasse ontstaat een aantrekkingskracht voor de gehele wereld. Door deze modernisering zal de Surinaamse economie bloeien, komt er meer werkgelegenheid met een positieve impact op de Surinaamse welvaart. De ontwikkeling van RING HARBOUR zal honderden banen voor onze bevolking creëren. Door het optimaal benutten van een deel van ons grondgebied wordt de duurzame economische groei en sociale ontwikkeling in Suriname enorm bevorderd. Suriname is geen eiland en om eventuele isolering ten nadele van een gezonde economie te voorkomen, zal het voldoen aan internationale standaarden leiden tot een betere aansluiting met de rest van de wereld! Als gevolg hiervan zullen ons land, onze bedrijven en onze mensen beter ‘connecten’ met de ontwikkelingen in andere delen van de wereld. En niet alleen wij, maar ook de toekomstige generaties zullen de goede vruchten hiervan proeven.

Als gevolg van vorengenoemde gunstige ontwikkelingen begint er een ‘nieuw tijdperk’ voor Suriname met naar verwachting nieuwe kansen om op het internationaal toneel een goede positie in te nemen.

RING HARBOUR zal aan ons land – terwijl de wereld wordt geteisterd door de Covid pandemie in combinatie met aanhoudende financiële en economische crises – de broodnodige impuls geven om in opwaartse richting te gaan. 

Duurzaamheid

RING HARBOUR is een plek waar milieuvriendelijke mensen en organisaties willen wonen en ondernemen. De focus ligt op het bouwen van een schone en duurzame stad, waarbij een gezonde en duurzame levensstijl bij alle bewoners en bezoekers zal worden gepromoot.

Duurzame ontwikkeling houdt evenwel ook in dat wanneer wij over enkele jaren genieten van de inkomsten van de olie- en gasvondsten etc, de productie en onze drang naar economische ontwikkeling niet ten nadele zal komen van de leefbaarheid van de omgeving.

Zo zal het Mangrovebos gelegen aan de kust van RING HARBOUR, dat de erosie van het Surinaams kustgebied tegen gaat, zoveel mogelijk worden behouden. Hoewel Suriname enkele meters boven de zeewaterspiegel is gelegen, zal daarnaast ook een solide dijk langs het kustgebied worden gebouwd. De specifieke bouw van de dijk is eveneens gericht op landaanwinst. Ook het continue baggeren, waarbij slib landinwaarts wordt opgespoten, draagt bij aan landaanwinst.

Vermeldenswaardig is daarnaast dat ook gewerkt wordt aan de dijk van  naast gelegen terreinen. Hierdoor zal RING HARBOUR ready zijn voor excessen door klimaatveranderingen, waaronder overstromingen en wateroverlast.

Klimaatverandering heeft namelijk grote gevolgen voor mens, natuur en milieu. Middels dergelijke maatregelen wordt beoogd de gevolgen van klimaatverandering, die de duurzaamheid van de stad in gevaar zouden kunnen brengen, zo klein mogelijk te houden.

In dit kader is ook een Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) gaande om te onderzoeken of dit project negatieve gevolgen zal hebben voor het milieu; te denken valt aan gebieden die wettelijk beschermd zijn. Het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) bestudeert en beoordeelt de effecten van project- en bedrijfsactiviteiten, de zogenaamde economische activiteiten, op het milieu. RING HARBOUR is erop gericht volledig te voldoen aan de hoogste milieu-, sociale, veiligheids- en beveiligingsnormen.

Investeren in RING HARBOUR

Evident is dat het bouwen van de nieuwe stad betekent dat samenwerken met meerdere nationale en internationale investeerders onontkoombaar is. Te denken valt aan bijvoorbeeld particuliere investeerders, banken en institutionele investeringsmaatschappijen. Ook de medewerking van onze Surinaamse overheid is van vitaal belang vanwege het noodzakelijk invullen van de randvoorwaarden van RING HARBOUR.

Voor de realisatie van RING HARBOUR worden Surinaamse en / of buitenlandse investeerders gestimuleerd om bij te dragen en te investeren in de benodigde ontwikkeling. Zij krijgen de gelegenheid om te beleggen, te kopen en /of te huren.

Wanneer u als bedrijf, koper, bezoeker, inwoner, kortom als potentiële investeerder geïnteresseerd bent in RING HARBOUR of vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat van RING HARBOUR.

Tel:+597 55 05 75 | Mail: Contact@ringharbour.com

ADVERTORIAL