WIJ MOGEN NIET DE LAATSTE MILIEUGENERATIE ZIJN VAN DIT LAND

CONSERVATION INTERNATIONAL SURINAME BEZORGD OVER SNELLE ONTBOSSINGSGROEI

Het jaar 2019 zal voor Suriname een markant jaar moeten gaan worden als het gaat om het nationaal milieubewustzijn. De mate waarin, zowel technisch als beleidsmatig invulling zal worden gegeven aan onze nationale milieudoelen en hoe wordt ingespeeld op internationale uitdagingen, zal bepalend zijn voor hoe toekomstige generaties Suriname als milieuland met het imago als groenste land ter wereld echt zullen ervaren.

“Wij mogen absoluut niet tot de laatste milieu generatie van dit land moeten gaan behoren en zullen vooral op politiek niveau daden moeten stellen, het voorbeeld moeten geven en er alles aan doen om samen met de internationale gemeenschap de gestelde doelen te behalen’, zegt John Goedschalk directeur van Conservation International Suriname. Terugkijkend naar hoe in 2018 Suriname zich heeft gekweten aan de milieudoelen en hoe bewust de Surinamer wel is vindt Goedschalk dat de balans tussen goed en minder goed best wat positiever had kunnen zijn. “Vooral op het gebied van natuurbehoud hebben wij het laten liggen. De snelheid waarmee ontbossing het afgelopen jaar is toegenomen is zorgelijk. Op zich is ontbossing niet zo een probleem als je het omzet naar productieve gronden of voor het aanleggen van nieuwe woonwijken of landbouwgronden. W3e zijn een jonge natie die nog tot ontwikkeling gebracht moet worden en dan zou het doel van ontbossing daar een goed middel en een duurzame reden voor kunnen zijn.

Maar wij zien zoals het nu gebeurd de voordelen van de ontbossing niet terug. Wie profiteert ervan?. Is het dat de houtsector tot grotere productie is gekomenen een grotere bijdrage is gaan leveren aan het nationaal inkomen?. Op dit moment zijn er miljoenen hectaren in houtkapconcessie uitgegeven.

Wie en hoe manage je dat in relatie met natuurbehoud en andere milieudoelen, zowel nationaal als die waaraan we ons inteernationaal aan hebben gecommitteerd? Het is een zonde”. Als je ons fantastisch mooi bos gaat omzetten doe het dan gestructureerd met voordelen voor de natie”, zegt de Conservation directeur. Goedschalk wil samen met andere milieuorganisatie maar in het bijzonder met de overheid zich verder blijven inzetten op de ingeslagen weg om wetgeving in orde te krijgen voor meer natuurbehoud. Onlangs zijn al enkele concepten gemaakt. Zo zal er gewekt moeten worden aan het instellen en behouden van natuurparken en andere beschermde gebieden.

Algemeen bewustzijn
Volgens Goedschalk draait het algemeen milieubewustzijn van de Surinamer nog op een laag pitje. Dat er onvoldoende natuurgebieden zoals parken zijn is een beperking om dit bewustzijn te stimuleren. “de plekken die we nu hebben zijn ver en om verschillende redenen niet toegankelijk en duur. We zouden het eigen lokale toerisme daarmee moeten aanscherpen zodat we zelf meer gaan genieten van onze natuur. Het steeds stedelijke gaan wonen, maakt dat we onze natuur vergeten. Maar het is tekenen voor het algemeen bewustzijn. Dat zie je niet alleen op het gebied van het milieu, maar in vrijwel alles, zoals in dit geval nemen wij niet de moeite ons te interesseren voor echt andere zaken en zijn we meer bezig met hoe te overleven”. Goedschalk zegt er verbaast over te zijn dat bij het verzorgen van lezingen hij tot de ontdekking komt hoe weinig de Surinamer wel weet over de natuur en over de dingen die bij de mensen niet bekend zijn. Over klimaatverandering, een onderwerp dat al jaren een internationaal als nationaal agendapunt is blijkt het bewust zijn ver beneden peil te zijn.

Die toegankelijkheid moet er voor zorgen dat het milieubewustzijn van de Surinamers wordt gestimuleerd. “de plekken die we nu hebben zijn veel te duur om te bezoeken voor de normale burger. We zouden het eigen toerisme kunnen bevorderen en ervoor moeten zorgen dat dit soort parken en beschermde gebieden ook voor de Surinamer toegankelijk worden gemaakt.

Conservation International hoopt dat in dit verkiezingsjaar, waar politici gevoelig voor zijn om zaken gedaan te krijgen het milieuvraagstuk grote prioriteit zal genieten. “met gepaste terughoudendheid zullen wij vraagstukken aan de orde brengen waarvoor duidelijke wetgeving nodig is. Een ander aandachtspunt is hoe wij omgaan met ‘wildlife’ in Suriname. Een voorbeeld is het lot van de Jaguar die enorm staat bloot gesteld aan wildlife trafficking (smokkel van wilde dieren… red), daarnaast moet veel gedaan worden aan het stimuleren van de volksvisserij en het bevorderen van de productie van natuurproducten. CI heeft de afgelopen jaren zich wat dit betreft onderscheiden met het opzetten trainen en de productie van Tuhka olie in een Tuhka oil fabriek door de inheemse gemeenschap te Alalapadu en waar het merendeel van die gemeenschap nu emplooi in heft gevonden.

Glenn Ramdjan, project coördinator van Stichting Support Recycling Suriname (SuReSur), die zich landelijk inzet voor het verwijderen van met name plastic verpakkingsmateriaal uit het milieu, benadrukt voor de zoveelste keer dat gericht en doeltreffend beleid vanuit de centrale overheid een absolute voorwaarde is om het milieubewustzijn sterk te bevorderen.

Als het om het particulier initiatief en de ophaalcijfers van plastic materiaal uit het milieu gaat, heeft de balans een redelijk positieve kant. “Alleen zal de overheid deze initiatieven wel moeten ondersteunen met wetgeving om zij die nog achter lopen te verplichten zich verantwoordelijk op te stellen”, zegt Ramdjan. 70 procent van de producenten en importeurs van plastic verpakkingsmateriaal zijn bereid hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te dragen en in het project er voor te zorgen dat het materiaal gestructureerd wordt verzameld opgehaald en verwerkt. Echter is die bereidheid alleen aanwezig wanneer alle spelers zich hieraan committeren. “De overheid zal dus wel met wetgeving moeten komen om alle importeurs en producenten te verplichten mee te werken aan een particulier afvalfonds. We zien aan al die initiatieven van nog meer milieuorganisaties dat het milieubewustzijn van de burger veel verder vooruit loopt dan de mate waarop de overheid het bewustzijn faciliteert”, zegt Ramdjan. De milieuorganisaties zijn het er over eens dat wanneer niet structureel het milieubewustzijn wordt aangewakkerd de huidige generatie wel de laatste zou kunnen zijn die Suriname heeft gekend in haar prachtige structurele natuurlijke staat.

UNITEDNEWS

 

 

Facebook Comments Box