GROEI BBP GEEN RECHTVAARDIGING EINDE ECONOMISCHE CRISIS IN SURINAME

Foto|Oud bankier Jimmy Boussaid

De groei van het bruto binnenlands product in de afgelopen drie jaar van 2,3 procent naar 2,6 procent, rechtvaardigen volgens oud bankier Jimmy Boussaid vooral niet de stelling dat Suriname de economische crisis die tot 2014 heeft geduurd boven te boven is gekomen.

“Ondanks de groei is het productieniveau van 2014 het laatste jaar van de crisis niet gerealiseerd. Daarnaast is de groei ver beneden de groei van landen in de regio en andere opkomende economieën”, zegt Boussaid, die dinsdag gastspreker was op de maandelijkse discussieavond van Kennis Kring. In zijn terugblik op 2019 en een prognose op 2020, zegt de econoom dat de productiviteit en verdiencapaciteit in het land veel te weinig is om te kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen van de overheid. Volgens hem moet onderscheid gemaakt worden in groei als het gaat om het volume en groei als het gaat om de stijging van de internationale marktprijzen van producten en sectoren, zoals olie en goud. Boussaid noemt het een meetbaar gegeven dat er van volume groei geen sprake is geweest wanneer in 2019 de kredietverlening bij het bankwezen met 5 procent is afgenomen, omdat er te weinig wordt geïnvesteerd. Een andere feitelijkheid is dat de ontwikkelingen in de agrarische sector, niet alleen zorgelijk zijn maar bij hem de vrees bestaat dat die sector binnen niet al tee lange tijd over de kop zal gaan.

Zo is de productie van exportbananen erg terug gelopen. De teruggang zal een productiewaarde van USD 70 tot USD 75 miljoen betekenen per jaar. Daarnaast is ook een terugval te merken in de productie en export van groentesoorten.

Als het gaat om de economische cijfers zegt Boussaid dat er de laatste drie jaar een toenemend  tekort is geweest op de betalingsbalans rekening. In 2017 was er een licht overschot van 1,7 procent van het bbp. In 2018 was het 4,3 procent en is in 2019 gestegen naar 6,1 procent. In absolute bedragen is het te kort op de rekening 232 miljoen voor het afgelopen jaar. Het tekort komt vooral door de toename van importen die het afgelopen jaar met 142 miljoen zijn gestegen. Dit is een zorgelijke ontwikkeling omdat onze exporten onvoldoende deviezen opleveren om te voldoen aan onze importverplichtingen. Dit heeft consequentie voor de monetaire reserve en de wisselkoers”, zegt de oud bankier. Hij wijst er op dat in 2018 dit ook al het geval is geweest. De overheid heeft toen naar leningen moeten zoeken om de tekorten te dekken en importen te financieren en ook de wisselkoers niet te laten stijgen. Daardoor is er nauwelijks een stijging geweest van de monetaire reserves.

Monetaire reserve
Boussaid legt uit dat de bruto monetaire reserve is het afgelopen jaar gestegen door buitenlandse leningen en overname van de vreemde valuta kasreserve van banken door de Centrale Bank van Suriname. Daardoor is de kasreserve in 2019 gestegen van USD 581 miljoen naar USD 710 miljoen, wat goed is voor een importdekking van iets meer dan drie maanden.  Op zicht is er volgens Boussaid geen sprake geweest van de monetaire reserve of is dat minimaal geweest, omdat de valutakasreserves in feite niet aangesproken mogen worden. daarnaast is het betalen van de USD 550 miljoen bij Oppenheimer ook nog een valutaverslinder van ruim USD 50 miljoen per jaar aan rentes. De huidige bruto monetaire reserves van USD 710 miljoen is opgebouwd uit de valuta kasreserves en de swap-deal van USD 150 miljoen deal met China, dat rechtstreeks, als aflossing van schuld naar de Alcoa is gegaan. Netto is de volgens Boussaid de  kasreserves onder de USD 200 miljoen wat eigenlijk te weinig is om de externe waarde van de wisselkoers effectief te beschermen. Ook het Internationale Monetaire Fonds heeft hierop gewezen.

Vooruitzichten
Voor 2020 wordt de economische groei geschat op 2,5 procent. Volgens Boussaid moet echter rekening gehouden worden met internationale handelsoorlogen, die de groei kunnen bedreigen. Ook politieke spanningen kunnen een negatieve impact hebben op de groei.

Positief is wel dat dat internationale spanningen in bijvoorbeeld het midden oosten ervoor zorgen dat de prijzen van natuurlijke hulpbronnen in Suriname, zoals olie en goud omhoog gaan. De recente olievondst in zee langs de kust van Suriname zal op middenlange termijn de groei wel positief beinvoeden.

Boussaid pleit er voor dat de toekomstige opbrengsten uit de oliesector worden aangewend om het aanpassingsprogramma dat moet komen milder te maken en voor economische hervormingen.

UNITEDNEWS

Facebook Comments Box