JOURNALISTEN WEIGEREN PUBLICATIE INFORMATIE ZONDER PERSCONFERENTIE IMF

Journalisten van verschillende gerenommeerde mediahuizen en leden van de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) zijn niet bereid informatie over het herstelprogramma dat naar hen is toegestuurd te publiceren zonder dat daarvoor een persconferentie is gehouden door de regering en het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

De journalisten hebben vandaag een brief gestuurd naar minister Stanley Raghoebarsingh van Financiën en Planning met een cc aan het IMF, waarin zij gemotiveerd de reden aangeven.

De aanleiding hiervan is dat de journalisten en mediahuizen donderdag door de Communicatie Dienst Suriname (CDS) zijn geconvoceerd voor een persconferentie. Die zou gaan over de gevoerde gesprekken tussen de regering en het IMF over de vijfde evaluatieronde van het herstelprogramma. Hiervoor is een delegatie van het IMF naar Suriname gekomen. In de uitnodiging van de CDS stond het tijdstip vermeld van 13.30 uur, terwijl de officiële uitnodiging aan de media vanuit het ministerie een tijdstip had van 12.30 uur. Op dat tijdstip waren de delegaties van de regering en het IMF aanwezig op de locatie, maar ook de CDS.

Bij aankomst van de journalisten werd hen meegedeeld dat de bijeenkomst reeds was afgelopen. Later op de middag kwam vanuit de zijde van de CDS een verontschuldiging over de ‘miscommunicatie’ voor het houden van de persconferentie. De journalisten werd meegedeeld dat zij alsnog kunnen beschikken over het materiaal dat hun via We-transfer zou worden toegestuurd.

Dit is voor de SVJ en de rest van het journalistieke veld niet aanvaardbaar, wat ook in de brief aan minister Raghoebarsingh is meegedeeld. De bewindsman heeft intussen de ontvangst van de brief met de volgende inhoud bevestigd.

De brief:

Paramaribo, 10 februari 2024

Aan de minister van Financiën en Planning

Drs. K.S. Raghoebarsingh

Jamaludinstraat 26

Paramaribo

Betreft: Publicatie, informatie niet gehouden persconferentie

Geachte minister,

Journalisten, verenigd in de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ), ondersteund door het journalistieke veld, hebben gemeend u middels deze in kennis te stellen dat het door u, via de Communicatie Dienst Suriname (CDS), opgestuurde materiaal over de besprekingen met de IMF-delegatie in goede orde is ontvangen. Ook de verontschuldiging zijdens de CDS over de miscommunicatie omtrent het tijdstip waarop de persconferentie op vrijdag 9 februari j.l. moest plaatsvinden is ontvangen en is genoteerd.

Echter, zijn wij tot de slotsom gekomen dat het publiceren van de inhoud van het opgestuurde materiaal, hoewel informatief, een eenzijdig karakter heeft, wat voor de journalisten incompleet is qua nieuwswaardigheid. Er wordt op gewezen dat bij een goede ordening van de persvrijheid het gebruikelijk en wenselijk is dat met name overheden, instituten, buitenlandse instanties en anderen, bij het bespreken en uitvoeren van beleid, naast de eigen informatiediensten, dit ook te kanaliseren via de vrije en onafhankelijke media. Dit stelt hen in staat op hun eigen, professionele wijze de informatie tot zich te nemen en middels het stellen van vragen een completere context te krijgen van het onderhavige en deze vervolgens te presenteren aan het grote publiek.

Met nadruk wordt erop gewezen dat het uitvoeren en het welslagen van het door de regering met het IMF overeengekomen herstelprogramma mede gebaseerd is op goed bestuur, ofwel openbaarheid van bestuur, waarin de vrije pers een belangrijke rol te vervullen heeft.

Het voorgaande in overweging genomen, is tot het besluit gekomen dat de opgestuurde informatie niet zal worden gepubliceerd, totdat er, zoals het hoort en gebruikelijk is, een volwaardige persconferentie is belegd door het ministerie van Financiën en Planning en het IMF. De SVJ, ondersteund door niet-leden, kijkt dan ook met grote belangstelling uit naar een spoedige convocatie voor deze persconferentie voordat de IMF-delegatie uit Suriname vertrekt.

Hopende u voldoende en naar billijkheid te hebben geïnformeerd zien wij uit naar een spoedige reactie uwerzijds.

 

Namens de SVJ,

Vishmohanie Thomas (voorzitter)

 

Ivan Cairo

 

cc IMF Office Suriname

Facebook Comments Box