OKB VERZEKERT ‘MEER DAN VOORHEEN’ TOEZICHT OP VERKIEZINGEN

Foto: OKB-voorzitter Samseerali Sheikh Alibaks. | Auteur: Wilfred Leeuwin.

Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) verzekert de samenleving dat “meer dan voorheen” er toezicht zal worden gehouden op de komende verkiezingen van 2025.

“Verkiezingen zijn een belangrijke pijler van de democratie, verankerd in de grondwet en voorzien van regelgeving.  Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) heeft een kardinale rol te vervullen bij het waken over de democratie als het om de verkiezingen gaat”, zegt OKB-voorzitter Samseerali Sheikh Alibaks. Het kiesorgaan zal als een waakhond functioneren. De verkiezingen moeten ‘eerlijk vrij en geheim plaatsvinden. “Er moet volledige transparantie zijn en er moet vooral voldoende informatie naar de samenleving”. Zegt de voorzitter van het kiesorgaan.

Sheikh Alibaks zei dinsdag op een persconferentie dat de taken en bevoegdheden van het OKB bij wet zijn geregeld. Die houden niet alleen in toezicht houden op de stembusgang en het bindend verklaren van de verkiezingen. Het werk van het kiesorgaan vindt in drie fasen plaats. Een pre-electorale – electorale en postelectorale fase. De taken, vastgelegd in de kiesregeling zijn veelomvattend.

Benadrukt moet worden dat niet het OKB, maar het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) de verkiezingen organiseert. Hoeveel de stembusgang de samenleving zal kosten zal door minister Bronto Somohardjo van Biza moeten worden aangegeven. Het OKB heeft voor het toezicht houden op de verkiezingen ook een eigen budget. Hoewel Sheikh Alibaks een lange reeks van actiepunten op de begroting heeft staan weet hij nu niet te zeggen hoeveel geld het OKB uit de staatskas zal gebruiken en wat de precieze bedragen zijn. Ondanks aandringende vragen van journalisten op de persconferentie over het OKB-budget waarvoor meer dan voorheen toezicht op de verkiezingen zal worden gehouden en de transparantie van het kiesorgaan ten opzichte van Biza, verwijst de OKB-voorzitter naar het ministerie als organisator en naar het parlement. Hij weet wel dat achteraf de begroting wel kenbaar zal worden gemaakt aan de samenleving.

 Sheikh Alibaks vraagt vooral aandacht voor het toezicht die het OKB heeft op de wijze waarop het kiezersregister, waaruit uiteindelijk de kiezerslijsten worden geproduceerd wordt bijgehouden en de samenstelling van de kiezerslijsten. Toezicht op het ter inzage leggen van de kiezerslijsten door het Ministerie, toezicht op de distributie van stembusmateriaal en van oproepingskaarten. Het OKB moet erop toezien dat de juiste stembiljetten worden gedrukt, opgeslagen en getransporteerd naar de hoofdstembureaus.

Ook bij de kandidaatstelling van politieke partijen bij het Centraal hoofdstembureau wordt toezicht gehouden. Na de kandidaatstelling moet het publiek de kandidatenlijsten te zien krijgen. Het kiesorgaan ziet erop toe dat personen die deze lijsten willen doornemen daartoe ook de gelegenheid krijgen.

Stembureaus
Op de dag van de verkiezingen zijn er landelijk stembureaus. Het OKB zal erop toezien dat deze stembureaus zoals in de wet is aangegeven hun taken verrichten. “Het begint al bij het openstellen van de stembureaus op de dag van de verkiezing. Die moeten tijdig opengaan, het stemproces moet vlot en richtig verlopen en de stembureaus moeten weer op tijd worden gesloten. Het proces van het tellen van de uitgebrachte stemmen dat daarna begint moet ook volgens de wet plaatsvinden. Na de telling op de stembureaus worden de getelde stembiljetten getransporteerd naar de verschillende hoofdstembureaus. Ook op dat proces en op wat zich afspeelt op de hoofdstembureaus zal het OKB toezicht houden. Er zijn aanvullende taken voor stem en hoofdstembureaus die er eerder niet waren. De samenwerking met het centraal hoofdstembureau moet worden aangescherpt. Er zal ook toezicht worden gehouden op alle openbare vergaderingen van alle verkiezingsinstituten, in het bijzonder die van de hoofdstembureaus en het Centraal hoofdstembureau.

DE OKB-voorzitter zegt dat het OKB de bevoegdheid heeft bij de districtscommissarissen informatie op te vragen over het uitreiken van oproepingskaarten en is ook bevoegd om aanbevelingen te geven. Het OKB is bevoegd te data en andere informatie op te eisen van de stembureaus. Er zal met nadruk op worden gelet dat alle stembureaus uniforme instructies hebben over hoe het stemproces moet verlopen en hoe het stemmen moet plaatsvinden. “Er mogen geen afwijkende werkwijze zijn bij de stembureaus’ zegt De OKB-voorzitter. Hij benadrukt dat de leden van het OKB bevoegd zijn op de stembureaus informatie op te vragen bij de voorzitter en leden van een stembureau en hoofdstembureaus. Die dienen alle verzoeken van het OKB in te willigen.

Binnen de pre-electorale fase heeft het OKB de bevoegdheid om de burelen van openbare dienst te bezoeken en daar onderzoek te verrichten en inlichtingen in te winnen. Overigens mag het OKB de minister van Binnenlandse Zaken ook vragen voor zover geconstateerd wordt dat verkiezingslijsten aangevuld en verbeterd moeten worden, dat ook te doen.

Het OKB benadrukt dat het ophalen van oproepingskaarten gedurende het gehele proces mogelijk moet zijn. De districtscommissarissen moeten ervoor zorgen dat dit ook kan op de dag van de verkiezingen, naast de voorziening dat deze oproepingskaarten aan huis worden bezorgd.

Sheikh Alibaks zegt dat alle taken en bevoegdheden zijn opgenomen in de kiesregeling, terwijl het decreet politieke partijen onder andere aangeeft hoe, wanneer en onder welke voorwaarden politieke partijen zich moeten laten registreren bij het OKB.

Hij benadrukt dat op aangeven van het Constitutioneel hof er een wijziging is gekomen in de kiesregeling. De belangrijkste wijziging betreft het principe van een gelijke vertegenwoordiging. Alle stemmen hebben hetzelfde ‘gewicht’ en heeft iedereen recht op een stem. Naar aanleiding hiervan heeft de regering samen met het parlement gewerkt aan de wijziging van de grondwet en de kiesregeling.

Een belangrijke wijziging in het proces is dat niet langer gewerkt zal worden met de zogenaamde melkbussen, maar met doorzichtige tonnen op de stembureaus die worden afgesloten met kabelbinders voorzien van serie nummers. Verbreking van dit zegel wordt onmogelijk gemaakt en dus ook de kans op fraude.

UNITEDNEWS

GERELATEERD AAN: OKB EN DEKEN DER DISTRICTSCOMMISSARISSEN BESPREKEN VERKIEZINGEN 2025

Facebook Comments Box