REGERING TREFT VOORBEREIDING VOOR OPZETTEN FIOD

De regering treft voorbereidingen om een fiscale inlichtingen en opsporingsdienst (FIOD) op te zetten.

Zo staat in de Financiële Nota die eerder in de week aan De Nationale Assemblee is aangeboden als onderdeel van de begroting-2021. Fraudebestrijding en aanpak van corruptie krijgen in deze regeerperiode bijzondere aandacht van de regering. Binnenkort wordt een anti-fraude team ingesteld dat zich voornamelijk zal bezighouden met het bestrijden van fiscale fraude, belastingontduiking en alle daaraan gerelateerde ontwijkend gedrag.

Dit team zal gaandeweg de ingezette hervorming van de Belastingdienst en de Dienst der Invoerrechten en Accijnzen worden getransformeerd in een Financieel Inlichtingen en Opsporingsdienst.

Opeenvolgende regeringen hebben volgens de nota niet doeltreffend geïnvesteerd in de Belastingdienst en de douane, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van belastingwetten. De uitdaging is om deze diensten te versterken door te investeren in de medewerkers en het systeem. In de komende periode zal ook aandacht worden besteed aan capaciteitsopbouw-en versterking. De regering zal daarom de gewenste investeringen plegen in de Belastingdiensten en de douane met het doel om inkomsten te genereren die de Staat rechtmatig toekomt. Internationaal wordt het huidig belastingstelsel ook met uitdagingen geconfronteerd, stelt het ministerie van Financiën. Een uitdaging is om het beleid erop te richten om de bestaande belastingverdragen aan te passen aan de huidige wereldomstandigheden en zoveel als mogelijk belastingverdragen met de meest belangrijke partners af te sluiten.

Een ander punt van de hervorming is de invoering van de belasting toegevoegde waarde (btw). Er zal, aldus Financiën, zorgvuldig moeten worden omgegaan om dit traject tot een succes te maken. In het kader hiervan worden reeds voorbereidingen getroffen. “De juiste keuzes moeten worden gemaakt en tegelijkertijd zal moeten worden gekeken naar de budgettaire gevolgen. De btw zal het huidige heffingssysteem van de omzetbelasting vervangen. Met de verschuiving van de druk van de directe belastingen naar de indirecte belastingen, zullen gelijktijdig bij de introductie van btw, de tarieven van de loonbelasting en inkomstenbelasting worden aangepast”.

UNITEDNEWS

Facebook Comments Box