VERSNELDE ONTWIKKELING SOLAR PARK PROJECT TE PARANAM.

Ingezonden: Johan Tjang-A-Sjin,

Voorstel aan President Ch. Santokhi: Een bijdrage aan de versnelde ontwikkeling van de hernieuwbare energie door het uitvoeren van het Solar park project te Paranam.

De Surinaamse gemeenschap  mag de president alvast feliciteren met het bereikte resultaal  in verband met zijn bezoek aan de twee organisaties nl. het IMF en de IDBG. Het IMF is bereid  mee te werken om het lopend programma aan te passen aan de Surinaaamse wensen en de IDBG, die ook haar steun wilt verlenen bij de explorarie en exploitatie van de olie- en gasvoorkomens.

“De exploratie en exploitatie zullen op dusdanige wijze moeten geschieden, dat ons land de status van één van de slechts drie koolstof negatieve uitstootlanden ter wereld behoudt. De opbrengsten uit de gas- en oliesector zullen worden geinvesteerd in de hernieuwbare energie en groene economie.” Aldus de IDBG.

Het beleid van de regering met betrekking tot de hernieuwbare energie.

 • Suriname heeft zich gecommiteerd aan de Sustainable Development Goals van de UNDP en met name het beschikbaar stellen van “affordable and clean energy by 2030.”
 • Suriname heeft zich gecommiteerd aan de Paris en Glasgow agreements waarin duidelijke doelstellingen zijn vermeld om de verdere negatieve gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan.
 • De President heeft duidelijk in zijn speech van recente datum gezegd dat hij het deel van de renawable in de energy mix verder wenst op te trekken naar circa 80 %. Momenteel is het deel van de reneable in de energy mix circa 50 %, bestaande voornamelijk uit hydro.

Het elektriciteitssector plan (ESP) 2022-2027.

Krachtens artikel 8, lid 1 van de Elektriciteitswet 2016 stelt de regering ten minste eenmaal in vijf jaar het door de EAS voorbereide ESP. De EAS zal hierbij de stakeholders in de elektriciteitsvoorzieningssector en met name het Ministerie van NH, EAS, EBS en SPGC betrekken. In het ESP komen diverse zaken aan de orde en één daarvan is de planning van de energie mix namelijk, welk deel van het energie aanbod zal worden voorzien door fossiele brandstoffen, hydro, zon en wind,  in de komende 20 jaren. Dit artikel wil een bijdrage leveren aan de versnelling van de ontwikkeling van de hernieuwbare energie en met name de zonne energie.

Bij de samenstelling van het ESP wordt de EAS bijgestaan door Caribbean Centre for Renewable Energy and Energy Efficiency (CCREEE), een speciaal orgaan dat binnen de Caricom in het leven is geroepen om de ontwikkeling van de hernieuwbare energie in deze landen te bevorderen. In dit verband is er een samenwerkingsovereenkomst tussen Suriname en CCREEE, waarbij de laatste bijstand verleent bij de samenstelling van het ESP met behulp van het Integrated Resource & Resilience Planning Program.

Hoe ziet het ESP er uit voor wat betreft de hernieuwbare energie en in het bijzonder de zonne energie ? Het is nog niet bekend maar we zien wel een opportunity, die wij nu aan de orde willen stellen en hopen dat de regering in samenwerking met de stakeholders de lead neemt.

Het solar park project te Paranam.

Het Rooms Katholiek Bisdom Paramaribo heeft het initiatief genomen om een solar park project te Paranam te ontwikkelen. In dit verband is er al een Heads of Agreement getekend tussen het Bisdom en Suralco LLC voor het leasen van circa 225 ha voor het opzetten van het solar park project. Momenteel is het Bisdom in samenwerking met CCREEE bezig met het uitvoeren van een feasibility study.

Gedacht wordt aan een opwekcapaciteit van tussen de 20 en 50 MWp bestemd voor het verbruik aan energie voor de instellingen binnen het Bisdom zoals, kerken, pastories, scholen, bejaarde tehuizen, internaten enz. enz, en het overschot aan energie te verkopen aan commerciele instellingen en of EBS.

Het areaal van circa 225 ha is groot genoeg om daarop een project van  circa 150 MWp uit te voeren. De opportunity die wij er in zien is dat de grote opwekcapaciteit ruimte geeft om de energie te verkopen aan Newmont, die nu haar energie zelf opwekt met geimporteerde HFO als brandstof. Het beleid van Newmont is om ook op termijn over te gaan naar hernieuwbare energie. Middels het Solar park project te Paranam kan het proces naar hernieuwbare energie versneld worden.

Project levering renewable energy aan Newmont.

We geven hierna in hoofdlijnen aan hoe het project er uit zal zien en de vervolgstappen die de stakeholders in de electriciteitssector moeten nemen.

Er zijn twee atlernatieve oplossingen:

 1. Het solar park project te Paranam dient zodanig te worden gedimensioneerd voor verbruik van Newmont en te koppelen aan de switchyard om de energie op de grid van EBS te brengen voor transport dat plaats vindt via de hoogspanningslijn Paranam-Menckendam-Moengo (een deel tot Moengo moet nog worden aangelegd en een nieuwe lijn van Moengo-Nemont te Merian).
 2. Levering van hydro energie door EBS van Afobaka via de nieuw aan de leggen weg met transmissielijn naar Newmont te Merian. Levering van solar power te Paranam aan EBS.

Er zijn natuurlijk veel uitdagingen op diverse gebieden zowel van technische, commerciele, financiele en als van organosatoriche aard enz. enz., die opgelost moeten worden. En daarom is het noodzakeljk dat er een integrale feasibity study voor beide alternatieven moet worden uitgevoerd.

Verder te nemen stappen.

 • Voor dit gigantisch en ingewikkeld project moet er een presidentiele commissie komen waarin zitting nemen leden, die worden voorgedragen door de stakeholders: Kabinet van de President, Ministerie van NH, EAS, EBS, SPGC, het Bisdom en Newmont.
 • Het uitvoeren van de feasibility study door internationale consultants ten behoeve van alle stakeholders en te financieren door IDBG.

Voordelen voor het land.

 • Bijdrage aan de vermindering van de emissie van co2.
 • De HFO hoeft niet meer te worden geimporteerd waardoor deviezen vrij komen ten behoeve van de import van diverse basisgoederen.
 • Toename ven de bedrijvigheid in diverse sectoren.
 • Door de nieuwe transmissielijnen kan de elektriciteisvoorzing dichter bij de diverse dorpen gebracht worden.

Wat zijn de beweegredenen van het Bisdom voor het initieren van het solar park project?

Vermeldenswaard is dat dit initiatief van het R.K. Bisdom Paramaribo mede geinspireerd is geworden door de encycliek Laudato Si, die in het jaar 2015 door Paus Franciscus is uitgegeven en waarin hij de totale wereldbevolking oproept om ons ”gezamelijk huis”-de aarde- te koesteren door met zorg met de natuur om te gaan en alles na te laten wat de negatieve gevolgen van de klimaatverandering bevordert. Dit betekent dat de uitstoot van broeikasgassen beperkt moet worden en één voor de hand liggende acties daartoe is de energie-opwekking zoveel als mogelijk op een duurzame manier te doen plaats vinden door bijv. zonne-energie i.p.v. middels verbranding van fossiele brandstoffen.

“We menen dat dit project goed past binnen uw beleid om op lange termijn zo veel als mogelijk over te gaan op de opwekking van duurzame energie.” Aldus Bisschop K. Choennie.

UNITEDNEWS

 

 

Facebook Comments Box