SOCIALE PARTNERS HEBBEN FUNDAMENTEEL VERSCHIL OVER VASTSTELLEN MINIMUMLOON

Foto: C-47 voorzitter Robby Berenstein

De sociale partners, regering, het bedrijfsleven en de vakbeweging hebben fundamentele verschillen van inzichten over hoe het minimumloon moet worden vastgesteld.

Volgens het tripartiet akkoord dat de partners hebben gesloten, zou er per 1 januari al een nieuw minimumloon moeten zijn. C-47 voorzitter Robby Berenstein zegt dat er verschil van mening is over de methodiek die gehanteerd moet worden om het minimumloon vast te stellen.

Terwijl de vakbeweging uitgaat van een standaard die internationaal erkend en is vastgelegd in conventies, hanteert de loon raad van de overheid een theorie die volgens de vakbeweging niet realistisch en niet juist is. Die is gebaseerd op een armoede grens op basis van een persoon per gezin. “Maar dat is niet de praktijk situatie en is in strijd met conventies van de Internationale Arbeiders Organisatie, de ILO. Daarin wordt uitgegaan van gezinnen bestaande uit drie of vier personen.

Wanneer het minimumloon is vastgesteld moet daarna volgens de vakbondsleider en de ILO-conventies gekeken worden naar wat de capaciteit is van de bedrijven, als die in staat zijn die te betalen.

“Dan komen er argumenten op tafel, waardoor er via overleg tot een bepaald bedrag kan worden gekomen. Het gaat dus om het vaststellen van het bedrag en daarna wat kan de economie dragen. Maar er kan vooraf niet gezegd worden, zonder argumentatie dat het niet betaald kan worden. We moeten elkaar overtuigen.

C-47 heeft zelf al exercities gemaakt, maar wil vooraf niet met bedragen gaan ‘smijten’ terwijl er nog gesproken moet worden. Ook moet worden voorkomen dat er verwachtingen worden gewekt die niet haalbaar zijn. Berenstein zegt dat er tussen het minimumloon en de armoedegrens er een relatie is. De armoede grens moet gebruikt worden als een indicator voor het vaststellen van het minimumloon om dus te kunnen vaststellen wat een gezin minimaal nodig heeft om te kunnen overleven.

UNITEDNEWS|WILFRED LEEUWIN